لیست شعب

شعبه مرکزی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (زمین چمن مصنوعی)

شعبه شمیرانات: مجموعه ورزشی انقلاب (سالن فوتسال سرپوشیده)

شعبه غرب: شهرک غرب، بلوار دادمان (چمن مصنوعی سرپوشیده)

فرم دریافت نکته نظرات کاربران: