گروه آموزشی فوتبال تکنیک برتر با همکاری گروه تربیت بدنی دانشگاه امیرکبیر زیرنظر اساتید دانشگاه و مربیان مجرب فدراسیون فوتبال کلاس آموزشی فوتبال پایه را در زمین چمن مصنوعی
دانشگاه واقع در روبروی درب حافظ برگزار می کند.