گالری عکس فوتبال تکنیک برتر محملی برای به اشتراک گزاری فعالیت های مرتبط به یادگیری و آموزش فوتبال و تداعی گر لحظات شاد دانش آموختگان در سطوح مختلف است.
زمین بازی را می توان به عنوان مدرسه زندگی دانست که مهارتهای ارزشمندی از قبیل کار گروهی، تعهد، استقامت و سبک زندگی سالم را به فوتبال آموزان آموزش می دهد.

آکادمی فوتبال تکنیک برتر تمرکز ویژه ای بر آموزش نسل جوان صورت می دهد تا تضمین کننده قدرت فردی و موفقیت بازی فوتبال در آینده باشد.

رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقا کیفی دانش آموختگان فوتبال در ابعاد مختلف از جمله آگاهی محیطی، دانش، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی با تاکید بر تربیت انسانهایی با اراده، سالم، شاد، نظم پذیر، حق مدار، جمع گرا و توانا همگی در عکس های زیر مشهود است.